"

Đảng bộ Thị trấn Ea T’ling tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đăk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ tư - 23/12/2020 21:40 696 0
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.
     Trong ngày 22 đến ngày 23/12/2020, Đảng bộ Thị trấn Ea T’ling tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đăk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên toàn Đảng bộ và giáo viên thuộc các trường Mầm non, TH, THCS, cán bộ TDP, Bon không phải là đảng viên.
     Nhằm quán triệt sâu sắc chủ trương và các giải pháp lớn được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XI; trong đó, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đã đề ra.
     Nâng cao nhận thức và sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị... Qua nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, nâng cao lòng tự hào về những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà toàn Đảng, toàn quân, và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua.
     Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong quá trình xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà; khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cơ hội, thù địch góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
            Hội nghị triển khai với 3 chuyên đề: Quốc phòng – an ninh – đối ngoại; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kinh tế - xã hội.
CHUYÊN ĐỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH - ĐỐI THOẠI:
     Quán triệt và triển khai có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW về “chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.
     Phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực phòng thủ.
9af48e99aa2f5b71023e
Đồng chí Phùng Xuân Tuấn, UVBTV Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - Báo cáo viên cấp huyện triển khai chuyên đề cho đảng viên
     Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 100% các đối tượng theo quy định; tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ trên 22%; dự bị động viên 11%; 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở (65% đạt trình độ đại học hoặc cao đẳng).
     Thực hiện tốt công tác đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền, đối ngoại Nhân dân giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia. Mở rộng quan hệ đối ngoại quốc tế với các nước để thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:
     Mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
     Phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 80% tổ chức cơ sở đảng, 70% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn có kết nạp đảng viên. Hằng năm có trên 75% số tổ chức đảng và có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
nghị quyết hình 2
Toàn cảnh Hội nghị
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu (8 giải pháp):
     Một là, Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng
     Hai là, Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, cục bộ.
     Ba là, Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị
     Bốn là, Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu
     Năm là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
     Sáu là, Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới
    Bảy là, Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính, tư pháp
     Tám là, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới
* Về xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Xác định 02 vấn đề lớn):
     Một là, Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp theo hướng liêm chính, hành động, kiến tạo phục vụ Nhân dân
     Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và thực thi đồng bộ, hiệu quả mô hình chính quyền điện tử ngay từ đầu nhiệm kỳ; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân. Cụ thể hóa các nội dung phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn quyền hạn với trách nhiệm được giao, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động.
     Hai là, Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ
   *Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân (Xác định 02 vấn đề lớn)
     Một là, Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
     Hai là, Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
hội nghị 4
Toàn cảnh Hội nghị
CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI:
Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội
      “….Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững;….. Phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.
     Đến năm 2030: Xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, chất lượng, giá trị gia tăng cao. Phát triển du lịch trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Trở thành trung tâm công nghiệp Nhôm quốc gia. Xây dựng nền văn hóa đặc sắc, người dân có mức sống, thu nhập cao trong vùng Tây Nguyên. Bảo vệ môi trường và cảnh quan bền vững.
     Đến năm 2045: Tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước. Trở thành địa phương phát triển bền vững, xã hội văn minh và văn hóa đặc sắc, nghĩa tình. Có quy mô nền kinh tế phù hợp, hiệu quả và bền vững, gắn với mục tiêu xuyên suốt là mức sống và chất lượng sống cao của người dân (so với trung bình của cả nước) trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và cơ hội phát triển.
hội nghị hình 5
Đồng chí Phạm Thế Ninh - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai chuyên đề cho đảng viên
     Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025
     Về kinh tế - hạ tầng:
     Thứ nhất, Tăng trưởng kinh tế (GRDP): Bình quân từ 7,5-8% (trong đó: KV1 đạt 4,5%; KV2 đạt 13,36%, KV3 đạt 7,55%; KV4 đạt 9,74%). GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng.
      Thứ hai, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: tăng bình quân trên 15%/năm; tỉ trọng chiếm từ 35-40% so với GRDP.
      Thứ ba, Thu ngân sách: đạt trên 18,4 ngàn tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân 12%/năm.
      Thứ tư, Kết cấu hạ tầng: Tỉ lệ nhựa hóa chung đường tỉnh 73%; Tỉ lệ đô thị hóa 33%; Tỉ lệ hộ được sử dụng điện 99%; Tỉ lệ bảo đảm nước tưới cho diện tích cần tưới 85%.
     Về văn hóa - xã hội và môi trường:
    Thứ nhất, Lao động và việc làm: Số lao động được tạo việc làm trên 90.000 lượt người, đào tạo nghề cho trên 20.000 người; 14,8% người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.
    Thứ hai, Giảm nghèo: bình quân hằng năm giảm tỉ lệ hộ nghèo 2%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên theo chuẩn nghèo 2021-2025.
    Thứ ba, Y tế: Đạt 21 giường bệnh/vạn dân; 8,9 bác sỹ/vạn dân; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.
    Thứ tư, Giáo dục: Tăng thêm hơn 50 trường đạt chuẩn quốc gia.
    Thứ năm, Văn hóa: Phấn đấu 60% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị.
    Thứ sáu, Môi trường: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh công tác trồng rừng, nâng tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 40% vào năm 2025.
    Thứ bảy, Nông thôn mới: Lũy kế có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí.

 

Tác giả bài viết: Anh Quốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay637
  • Tháng hiện tại14,609
  • Tổng lượt truy cập1,254,124
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây