STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 .../BC-UBND 29/12/2022 báo cáo dự thảo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận thị trấn Ea T'Ling đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
2 246/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'lLing
3 247/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh trật tự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'Ling
4 249/QĐ-UBND 12/04/2022 thành lập tiểu ban tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'Ling
5 250/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định về thành lập Tổ giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'ling
6 49/UBND-VP 07/04/2022 Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea Tling
7 58/TB-UBND 31/03/2022 Lịch tiếp công dân từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/06/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Ea T'Ling
8 19/KH-UBND 18/03/2022 Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Ea T'ling
9 30/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'ling
10 04/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Ea T'ling khóa VII, nhiệm 2021 - 2026
11 77/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử Đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12 01/NQ-UBBC 04/03/2021 Nghị quyết V/v ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Ea T'ling nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 02/TB-UBBC 26/02/2021 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử thị trấn Ea T'ling, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 01/TB-UBBC 26/02/2021 Thông báo Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 01/UBBC-TGV 26/02/2021 Công văn V/v đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử
16 64/NQ-HĐND 22/02/2021 Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling nhiệm kỳ 2021 - 2026
17 63/NQ-HĐND 04/02/2021 Nghị quyết Về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 01/KH-UBBC 04/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn Ea T'ling
19 01/QĐ-UBBC 02/02/2021 Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 02/QĐ-UBBC 02/02/2021 Quyết định V/v thành lập Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21 03/QĐ-UBBC 02/02/2021 Quyết định V/v thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
22 09/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 1834/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
24 1792/QĐ-UBND 02/11/2020 Quyết định V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở; nghành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
25 365/QĐ-UBND 22/10/2020 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
26 209/TB-UBND 20/10/2020 Thông báo cung cấp số điện thoại, đường dây nóng
27 126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một sốđiều của Luật Quản lý thuế
28 130/TB-UBND 05/10/2020 Thông Báo Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2020 tại UBND thị trấn Ea T'ling
29 03/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông
30 04/TB-HĐND 06/04/2020 Thông báo V/v Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị trấn EaTling trong quý II năm 2020
31 16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
32 71/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 tại trụ sở UBND thị trấn EaTling
33 63/UBND-VP 28/03/2020 Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn thị trấn EaTling
34 03/TB-BCĐ 24/03/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước thị trấn EaTling, lần thứ II (giai đoạn 2021 - 2025) tại cuộc họp ngày 23/03/2020
35 1662/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định Về việc Công bố danh mục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp xã năm 2019
36 1420/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, nghành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
37 05/QĐ-UBND 14/01/2017 Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
38 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
39 72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
40 310/BTTTT-ƯDCNTT 10/02/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
41 24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
42 2132/BTTTT-VNCERT 18/07/2011 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
43 19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
44 1790/BTTTT-VNCERT 20/06/2011 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử
45 43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
46 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
47 28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
48 26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
49 1654/BTTTT-UDCNTT 27/05/2008 Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (Cổng thông tin điện tử)
50 64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước CHÍNH PHỦ
Tìm kiếm văn bản
Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay755
  • Tháng hiện tại5,841
  • Tổng lượt truy cập711,632
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây